بایگانی‌های لشکر به مثابه امر اجتماعی | پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی