بایگانی‌های تدبر در قرآن با رویکرد آفرینش اثر هنری | پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی