باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

رونمایی از مستند با موضوع زلزله کرمانشاه

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

دوره سوم درسگفتارهای از هنر به علم و سیاست

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

دوماهنامه بیناب

موضوع بحث "پنجره های هنر به تحول در علوم انسانی"

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

آخرین مطالب

نشست "بی معنایی فلسفه سیاست در جهان کوکو"

صوت جلسات نهم و دهم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

دوره سوم درسگفتارهای از هنر به علم و سیاست

ترجمه این کتاب پایان یافته و بزودی منتشر خواهد شد.

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (7)

صوت جلسات هفتم و هشتم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

صوت جلسات چهارم تا ششم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

صوت جلسات اول تا سوم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (6)

گزارش نشست رونمایی،نقد و بررسی

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر