باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

اندیشه شهید آوینی

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

کارگاه علمی-آموزشی

موضوع بحث "پنجره های هنر به تحول در علوم انسانی"

آخرین مطالب

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

در دومین نشست از سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد.

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

شاخصه های هنرِ قرآنی و هنرمندِ رجوع کننده به قرآن

در نخستین جلسه "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

چاپ چهارم

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی