باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

سلسله جلسات متن خوانی

جلسات متن خوانی

موضوع بحث "پنجره های هنر به تحول در علوم انسانی"

جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

نشست رونمایی و نقد کتاب

دوماهنامه بیناب

آخرین مطالب

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

در دومین نشست از سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد.

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

شاخصه های هنرِ قرآنی و هنرمندِ رجوع کننده به قرآن

در نخستین جلسه "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

چاپ چهارم

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی