باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

دوماهنامه تخصصی فرهنگ و هنر "بیناب"

رونمایی از مستند با موضوع زلزله کرمانشاه

رو تیتر نسبت آوینی و روشنفکری (قسمت اول)

آخرین مطالب

دوماهنامه تخصصی فرهنگ و هنر "بیناب"

دو ماهنامه فرهنگ و هنر "بیناب"

چاپ کتاب جدید

چاپ کتاب جدید

کارگاه علمی-آموزشی

رونمایی از مستند با موضوع زلزله کرمانشاه

دیدار رئیس پژوهشکده فرهنگ وهنر اسلامی با پروفسور هذیلی منصر

تشکیل میزهای مطالعاتی و پژوهشی

تشکیل میزهای مطالعاتی و پژوهشی