باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

در سومین جلسه سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی مطرح شد:

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

گزارش جلسه سی و نهم شاهنامه خوانی

جلسات متن خوانی

موضوع بحث "پنجره های هنر به تحول در علوم انسانی"

آخرین مطالب

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

سلسله نشستهای ایرانی‏ ها چه رؤیایی در سر دارند؟

گزارش کارگاه علمی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

نشست "بی معنایی فلسفه سیاست در جهان کوکو"

صوت جلسات نهم و دهم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

دوره سوم درسگفتارهای از هنر به علم و سیاست

ترجمه این کتاب پایان یافته و بزودی منتشر خواهد شد.

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (7)

صوت جلسات هفتم و هشتم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"