باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

در سومین جلسه سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی مطرح شد:

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

گزارش جلسه سی و نهم شاهنامه خوانی

سلسله جلسات متن خوانی

جلسات متن خوانی

موضوع بحث "پنجره های هنر به تحول در علوم انسانی"

جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

آخرین مطالب

صوت جلسات اول تا سوم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

گزارش نشست رونمایی،نقد و بررسی

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

در سومین جلسه سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی مطرح شد:

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

در دومین نشست از سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد.

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"