کتاب "فیلم سازی و حکم در میانه هیدگر و آدورنو" در این پژوهشکده ترجمه گردیده است.

در سومین جلسه سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی مطرح شد:

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

کتاب جدید

ترجمه این کتاب پایان یافت

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

موضوع بحث "پنجره های هنر به تحول در علوم انسانی"

در نخستین جلسه "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

دیدار رئیس پژوهشکده فرهنگ وهنر اسلامی با پروفسور هذیلی منصر

آخرین مطالب

یادداشت معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر برگزار می کند:

درسگفتار جستجوی حکمت اجتماعی در شاهنامه فردوسی

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت