کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

در دومین نشست از سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد.

عمل و اثر آوینی از منظر اگنس دو ویکتور

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش جلسه سی و هشتم شاهنامه خوانی

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

گزارش نشست سوم مزاج و معماری + صوت

آخرین مطالب

صوت جلسات بیست و دو تا چهل

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با روزنامه قدس

گزارش نشست چهارم مزاج و معماری + صوت

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

شماره دوم از دوره جدید نشریه بیناب منتشر شد.

حضور پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران

با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی

گزارش کارگاه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها + صوت

گزارش نشست سوم مزاج و معماری + صوت

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به مناسبت هفه هنر انقلاب

سلسله جلسات گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به مناسبت هفته هنر انقلاب برگزار می کند:

سومین نشست از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن