در ششمین "گردهمایی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی" مطرح گردید

گزارش جلسه سی و هشتم شاهنامه خوانی

دیدار رئیس پژوهشکده فرهنگ وهنر اسلامی با پروفسور هذیلی منصر

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

در نخستین جلسه "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

در دومین نشست از سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد.

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

آخرین مطالب

نشست "بی معنایی فلسفه سیاست در جهان کوکو"

صوت جلسات نهم و دهم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

دوره سوم درسگفتارهای از هنر به علم و سیاست

ترجمه این کتاب پایان یافته و بزودی منتشر خواهد شد.

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (7)

صوت جلسات هفتم و هشتم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

صوت جلسات چهارم تا ششم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

صوت جلسات اول تا سوم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (6)

گزارش نشست رونمایی،نقد و بررسی

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر