انتشار صوت جلسات یازده تا بیست و یک

گزارش کارگاه بازنمایی و تحلیل روایت در فیلم + صوت

نشست "بی معنایی فلسفه سیاست در جهان کوکو"

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دست آوردهای هنر برای علوم انسانی

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

آخرین مطالب

گزارش هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه+ صوت

گزارش یازدهمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

از سوی گروه مطالعات رسانه

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

روز پایانی مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی «درنگ»

روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

گزارش روز سوم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز دوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»