گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

انتشار صوت جلسات یازده تا بیست و یک

گزارش کارگاه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها + صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت

گزارش نشست چهارم مزاج و معماری + صوت

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

آخرین مطالب

گزارش هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه+ صوت

گزارش یازدهمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

از سوی گروه مطالعات رسانه

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

روز پایانی مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی «درنگ»

روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

گزارش روز سوم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز دوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»