پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناختی جلد اول

ترجمه کتاب the phenomenology of aesthetic experience

 

کتاب پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناختی، نوشته مایکل دوفرن، در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط آقای یحیی شعبانی روند ترجمه را آغاز کرده است. این کتاب یکی از بزرگترین آثار در زمینه پدیدارشناسی هنر و کتابی پر ارجاع در حیطه پدیدارشناسی سینماست.

مایکل دوفرن از شخصیتهای نامدار تاریخ پدیدارشناسی است که در حوزه پدیدارشناسی فرانسوی و تقریباً تحت تأثیر مرلوپونتی قرار می گیرد. کتاب او که در اصل فرانسوی است به انگلیسی در دو جلد ترجمه شده است و ترجمه آن به فارسی نیز بر اساس ترجمه انگلیسی انجام می شود. دوفرن در این کتاب سعی دارد ابژه هنری را از ابژه علمی تفکیک کند و تمایز و برجستگی اثر هنری را تفسیر کند.
از آنجا که مباحث دوفرن در این کتاب به هنرهای تجسمی و نمایشی نزدیک است و در تفسیر این آثار کارآمد، علاقه مندان به پدیدارشناسی سینما از آن استفاده زیادی نموده اند. ترجمه جلد دوم این اثر نیز بعد از ترجمه جلد اول در دستور کار میز فلسفه و سینما قرار دارد.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ