کتاب “عکاسی و نظریه”

این کتاب بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس را در دو راستای عملی و نظری با نگاهی ویژه دنبال می‌کند، دکتر مهدی مقیم‌نژاد نویسنده‌ی کتاب اشاره می‌کند که به شکل دقیق‌تر، این کتاب تلاش دارد، ابتدا در سطح نظری، از نگاه ساختارگرایانه‌ی طبیعت‌عکس، به مثابه‌ی نشانه‌ی تصویری، مقتضیات زبان‌شناسانه‌ی عکاسی و مؤلفه‌های ساختاری درونی رسانه‌ی عکاسی را تحلیل کند. و این نکته را معلوم دارد که تصویر عکاسی در ذات خود واجد چه ماهیت نشانه‌شناختی و مؤلفه‌های ساختاری خودبسنده‌ای است، وجه افتراق عکس از باقی تصاویر کدام است؟ چه اصولی را می‌توان ذاتی رسانه‌ی عکاسی برشمرد؟ و چه نوع آثاری در تاریخ عکاسی با عطف به این مؤلفه‌های ساختاری و نشانه‌شناختی به وجود آمده‌اند.؟درگام بعد،درصدد روشن ساختن این مسئله است که رویکرد پساساختارگرا موجب چه نوع دگرگونی‌هایی در زیرساخت‌ها یا ساختارهای اصلی رسانه عکاسی و طبیعت نشانه‌ای عکس شده‌است و مصادیق عینی این دگرگونی‌ها در تاریخ عکاسی کدامند.

خرید آنلاین از : https://www.sooremehr.ir/fa/shop

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ