کتاب “شیوه های مختلف نقد هنری”

کتاب «شیوهای مختلف نقد هنری» تألیف دکتر حبیب‌ آیت‌الهی محصول پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی توسط انتشارات سوره مهر تجدید چاپ رسید.

این کتاب در سه بخش و پانزده فصل تنظیم شده و معانی نقد، نقادی و منتقد را در ادوار تاریخی با رویکرد نظام‌های مختلف و کارکردهای متفاوت آن بررسی کرده است. دکتر آیت‌الهی استاد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شاهد، در پیش‌گفتار کتاب اشاره کرده که نقد هنری و منتقدان، در کشورهای غربی تحوّل حیرت‌انگیزی را در روند پیشرفت هنرها به وجود آورده‌ است، اما متأسفانه در کشور ما به دلیل ورود ناگهانی هنر غرب در نیمة دوم سدة چهاردهم هجری و تحوّل هنر، بدون توجه به روند تکاملی، تاریخی و اجتماعی آن و صرفاً با تقلید از هنر غرب، نقد هنر چندان مطلوب نبوده و هنرمندان از نقد و انتقاد آثار، چندان بهره‌ای کافی نبرده‌اند.

خرید آنلاین از: https://www.sooremehr.ir/fa/shop

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ