کتاب “شاهنامه‌نگاری در ایران”

تألیف سیدعبدالمجید شریف‌زاده

این کتاب از یازده بخش‌ مجزا تشکیل شده که هر کدام در قالب مقاله‌ای مستقل، به بحث شاهنامه‌نگاری پرداخته است.

نویسنده در ابتدا ضمن اشاره به پیشینة ادبیات کهن و ادوار تاریخی شاهنامه‌نگاری، در ایران،به معرفی هنرمندان و پدیدآورندگان آثار در هر دوره نیز گوشه چشمی داشته و به توضیح و تشریح این امور پرداخته است، این کتاب مقالاتی نظیر شاهنامه شاه‌اسماعیل دوم، شاهنامة داوری، شاهنامة مستوفی، نسخه خطی برزونامه، هنر و ادبیات سلجوقی، شاهنامة کاما و …  را با رویکردی توصیفی برای علاقمندان و اهل پژوهش ارائه داده است.

خرید آنلاین از: https://www.sooremehr.ir/fa/shop

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ