پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر کرد:

کتاب “رویکردهای انتقادی مطالعات فیلم”

نوشته جان هیل و پاملا چرچ گیبسن

ترجمه علی عامری مهابادی

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ