پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر کرد:

کتاب “رویکردهای انتقادی مطالعات فیلم”

نوشته جان هیل و پاملا چرچ گیبسن

ترجمه علی عامری مهابادی

خرید اینترنتی از: https://www.sooremehr.ir/fa/shop

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ