گزارش تصویری کارگاه روش تحلیل کیفی در فرهنگ و هنر

اولین کارگاه تحت عنوان “کارگاه نرم افزار تحلیل MAXQDATA” در دوجلسه با تدریس دکتر بهنام لطفی برگزار گردید.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ