دومین جلسه از سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری، با محوریت فصل هنرهای نمایشی در نخستین شمارة نشریة بیناب، در دور جدید، در پژوهشکدة فرهنگ و هنر برگزار شد. در این نشست دو تن از کارشناسان حوزة سینما، آقایان علی فرهمند و پویا عاقلی‌زاده و همچنین اعضای تحریریة نشریة بیناب، آقایان صابر الله‌دادیان و گووان‌مهر اسماعیل‌پور حضور داشتند.
نشریة بیناب در شمارة نخست خود، بنا را بر این گذاشته بود که نهاد شاعرانة هنرها را به بررسی بگذارد و در هر هنر اثری را برای توضیح این امر برگزیند. در فصل هنرهای نمایشیِ این شماره «چریکة تارا» اثر بهرام بیضایی انتخاب شده بود و این نشست برای طرح دوباره و به نقد گذاشتن این انتخاب برقرار شد. هدف دیگر این نشست نقد عملکرد خود نشریة بیناب در این فصل و نیز شنیدن صدای کارشناسان دیگر است درباب موضوع محوری این شماره که نسبت شعر است و هنر.
علی فرهمند و پویا عاقلی‌زاده که هردو کارشناس، مدرس و منتقد سینما هستند، در این نشست مختصات خوبی از موقعیت شعر و سینما ارائه دادند و با مثال‌های روشن‌گرانه‌ای از فیلم‌های مهم یا موفق که تجربیات مفیدی در این خصوص داشتند، بهره بردند تا ابعاد بحث را گسترده‌تر و روشن‌تر کنند. صابر الله‌دادیان و گووان‌مهر اسماعیل‌پور نیز با توضیح عملکرد خود و نیز چرایی انتخاب چریکة تارار به‌عنوان اثر محوری این فصل، بحث خوبی را سامان دادند که بی‌شک شنیدنی خواهد بود. شرح این جلسه را به طور مشروح در فایل‌ بار‌گذاری شده خواهید شنید.

 

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ