گزارش تصویری اولین محفل عصرنشینی های فیلم و فرهنگ دیدار

مستند بینی و نقد و بررسی “متولد اورشلیم”
با حضور سازندگان و راوی مستند

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ