پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

متن خوانی مقاله “خود ابزاری دانشگاه” اثر مارتین هیدگر

با ارائه دکتر میثم سفیدخوش

پنج جلسه، چهارشنبه ها از ساعت 15/30 الی 17/30

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ