عکاسی و نظریه: بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساساختارگرایی

دکتر مهدی مقیم نژاد

در کتاب «عکاسی و نظریه» که اثری آموزشی در حوزه‌ی نقد عکس با شیوه‌ی مطالعه‌ی تطبیقی است تلاش شده تا دنیای عکاسی از زاویه‌ی دید دو رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی به تحلیل و بحث گذاشته شود.

کتاب در مرحله‌ی اول با طرح «نقد نظری» به کلیت عکاسی می‌پردازد و در مرحله‌ی دوم در راستای «نقد عملی» آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن را به عنوان موارد پژوهشی مورد تحلیل قرار می‌دهد. عنوان کامل کتاب «عکاسی و نظریه: بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس – به همراه تجزیه و تحلیل و نقد آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن» است که در سه بخش و ده فصل تنظیم شده است.

به شکل دقیق تر ، این کتاب تلاش دارد تا ابتدا در سطح نظری ، از نگاه ساختار گرایانه مولفه های ساختاری درونی رسانه ی عکاسی و طبیعت عکس به مشابه یک نشانه تصویری را مورد تحلیل قرار دهد ئ و آن را معلوم دارد و سپس ، این نکته را روشن کند که چه نوع آثاری در تاریخ عکاسی با عطف به این مولفه های ساختاری و نشانه شناختی بوجود آمده اند.در گام بعد ، در صدد آن است تا این مسئله را روشن کند که رویکرد ساختار گرایی موجب چه نوع دگرگونی هایی در ساختارهای رسانه ی عکاسی و طبیعت نشانه ای عکس شده است و مصادیق عینی این دگرگونی ها در تاریخ عکاسی کدامند.
به همین ترتیب ، این کتاب برای روشن تر شدن مسئله در سطح عملی آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن را به عنوان نمونه های تجربیات عکاسی ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه در نقد عکس را در هر دو راستای نظری و عملی مورد مقایسه ی تطبیقی قرار دهد تا بدینوسیله ویژگی ها ، تفاوت ها ،و اهمیت خاص رویکرد هر یک ار نظریه های در دنیای عکاسی را در کنار هم بسنجد و مورد تحلیل قرار دهد.

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ