صوت کامل جلسه در ذیل قابل دسترسی است:

 

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ