معرفی میز فلسفه فضای مجازی

معرفی میز فلسفه فضای مجازی

مدیر میز: دکتر محمد خندان

در پژوهشکدۀ «فرهنگ و هنر اسلامی»، میز «فلسفۀ رسانه» عهده‌دار پی‌گیری پژوهش‌های مرتبط با جهانِ رسانه‌ای‌شدۀ معاصر، با تأکید بر فلسفۀ فضای مجازی است. میدیریت این میز عهده دکتر محمد خندان می باشد. امروزه رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های جدیدِ مبتنی بر فضای مجازی، نقش مهمی در معنابخشی به زندگی انسان ایفا می‌کنند. کار و فراغت انسان، به‌عنوان دو بعد اصلی زندگی، هرچه بیشتر به رسانه‌ها متکی شده‌اند. از این‌رو فهم ابعاد فلسفی رسانه‌ها به یک ضرورت انکارناپذیر در جهان معاصر بدل شده است. در این راستا برنامه‌های زیر در سال 1397 توسط «میز رسانه» انجام خواهد شد.

انجام چهار پژوهش دربارۀ «فلسفۀ رسانه از دیدگاه متفکران ایرانی»، داوری اردکانی، مددپور، شهید آوینی، شایگان

ترجمۀ سه کتاب به شرح زیر:
1- Michael Eldred- The Digital Cast of Being
2- Rafael Capurro- Information
3- Tincuta Heinzel- Phenomenology of digital technologies