معرفی میز مطالعات جنگ و دفاع مقدس

معرفی میز مطالعات جنگ و دفاع مقدس

مدیر میز: صابر جعفری

میز مطالعات جنگ و دفاع مقدس ذیل گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر می باشد و مدیریت آن را آقای صابر جعفری عهده دار هستند.

ماموریت های این میز عبارتند از :

بررسی اخلاق جنگ و صلح در سنت تاریخی و فرهنگی ایرانیان

بررسی جنگ و صلح در ادبیات معاصر

بررسی کتابهای منتشره در حوزه خاطرات جنگ

جمع آوری و تدوین ادبیات علمی داخلی و خارجی در حوزه جنگ و دفاع مقدس