معرفی گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر

گروه سیاست گذاری و مدیریت فرهنگ و هنر

مدیر گروه: محمد پورکیانی

ماموریت گروه:

گروه سیاستگذاری فرهنگ و هنر به دنبال آن است که با بازخوانی سنت علوم اسلامی و بررسی مسائل فرهنگی ایران معاصر، در یک بستر بنیادین-تجربی، به معرفی و به کارگیری رویکرد دینی در حل مسائل فرهنگی بپردازد.

اهداف اصلی:

گروه سیاستگذاری فرهنگ و هنر، اهداف خود را در دو سطح کلان و خرد سیاستگذاری فرهنگی تعریف کرده است. در سطح کلان با بازخوانی میراث علمی اسلامی-ایرانی برای تولید نظریه ای نو در سیاستگذاری فرهنگ ورود کرده و گفتمان متفاوت و متناسب با مبانی دینی در مقابل گفتمان های رایج این حوزه علمی معرفی می کند. در سطح خُرد نیز مسائل مخاطره آمیز فرهنگ و هنر در جمهوری اسلامی از دریچه سیاست پژوهی مورد تحلیل قرار می گیرد.

پروژه ها:

سطح کلان نگارش کتاب «صورت بندی مفاهیم بنیادین رویکرد هدایتگری در سیاستگذاری فرهنگی»
نگارش و ترجمه کتاب در حوزه های مورد نیاز رشته سیاستگذاری فرهنگی
سلسله جلسات رویکرد سیاستگذاری رهبران جمهوری اسلامی ایران
سطح خُرد تدوین و اجرای بسته آموزشی برای مدیران فرهنگی
سلسله جلسات مسئله پژوهی فرهنگی
نگارش گزارش راهبردی متناسب با نیازهای حوزه هنری

 

لینک آخرین فعالیتهای گروه