معرفی میز مطالعات موسیقی

میز مطالعات موسیقی

مدیر میز: علیرضا بلیغ

مدیریت میز مطالعات موسیقی بر عهده آقای علیرضا بلیغ است. آنچه میز مطالعات موسیقی بر عهده گرفته دنبال کردن همان ایده ای است که بنیاد گروه حکمت هنر نیز بر آن استوار است؛ مواجهه با هنر- در اینجا موسیقی- به عنوان امر متضمن حقیقت یا امر معرف تبخش نسبت به زیست جهان، تاریخ و فرهنگ.  این مسیری است که گفتگویی جدی میان علوم انسانی- بخوانیم علوم فرهنگی- و هنر را رقم میزند و هنر را از دایرۀ بستۀ درک زیبایی شناختی خارج کرده و آن را در همسایگی علوم قرار می دهد.

پروژه این گروه در حال حاضر پژوهشی تحت عنوان «مواجهه ایران با فرهنگ غرب از دریچه موسیقی» می باشد.