معرفی گروه حکمت هنر

گروه حکمت هنر

مدیر گروه: سید حسین شهرستانی
ماموریت گروه:
گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی بر آن است تا مجالی فراهم آید برای درنگ پیرامون نسبت هنر و فنون هنری با قلمرو علم و فرهنگ و سیاست؛ تا در پرتو این درنگ، بنیاد هویت اسلامی و ایرانی از دریچه هنر فرادید آید.
اهداف اصلی:
– برقراری گفتگوی فعال میان دو ساحت علوم انسانی و هنر
– بازخوانی میراث کلاسیک ادب و حکمت و هنر در سنت و تاریخ ایرانی-اسلامی و نیز تاریخ و سنت غربی؛ ناظر به مساله اساسی گروه
– پرورش دانش پژوهان و هنرآوران علاقه مند در مسیر تأمل پیرامون مسایل اساسی هنر در ایران

حوزه های کاری:
«گروه حکمت هنر دارای چهار قلمرو اصلی است که حوزه های اصلی کاری را پوشش می دهد: هنر و فلسفه، هنر و ادبیات، هنر و دین، هنر وجهان اجتماعی »

پروژه ها:
در حوزه پژوهش:
پژوهش پیرامون معنی حُسن شناسی در سنت حکمت اشراقی و نسبت آن با زیبایی شناسی در سنت غربی
پژوهش با عنوان جستجوی حکمت اجتماعی در شاهنامه فردوسی
تعریف دسته ای از پژوهش های نظری پیرامون فلسفه هنر معاصر
تعریف پژوهشهای مسأله محور در میز هنر و جهان اجتماعی
در حوزه آموزش:
برگزاری درسگفتار «جستجوی حکمت اجتماعی در شاهنامه فردوسی »
برگزاری متن خوانی رساله «فی حقیقة العشق » از شیخ اشراق
برگزاری متن خوانی «نقد قوه حکم » از کانت
برگزاری نشست های عمومی در مسایل عمومی هنر در ایران

لینک آخرین فعالیت های گروه