معرفی میز تخصصی فلسفه و سینما

میز تخصصی فلسفه و سینما

مدیر میز سید مهدی ناظمی

میز فلسفه و سینما به دستور رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی از مهر ماه سال 1395 با هدف بررسی تعامل حوزه های فلسفی-حکمی با سینما تأسیس شد و از آن زمان تا کنون در حال تنسیق و تنظیم فعالیتهای متناسب آموزشی و پژوهشی بوده است که برخی از آنها در سال جاری آماده ارائه خواهد بود و برخی نیز به فعلیت رسیده است و در آینده منتشر خواهد شد مدیریت این میز بعهده آقای سید مهدی ناظمی می باشد.

فهرست فعالیت های سال جاری اعم از به اتمام رسیده، درحال انجام و در دست اقدام شامل تالیف و ترجمه کتاب های:

فیلم سازی و حکم در میانه هیدگر و آدرونو؛ ترجمه کتاب

Filming and Judgment, Between Heidegger and Adorno

تالیف کتاب حکمت سینما جلد اول.

خط باریک سرخ؛ ترجمه کتاب The Thin Red Line

تالیف کتاب پدیدارشناسی سینمای ایران جلد اول؛

نشانی چشم: پدیدارشناسی تجربه سینمایی؛ ترجمه کتاب

The Addressof the Eye A Phenomenology of Film Experience

اینگمار برگمان فیلسوف سینمایی؛ ترجمه کتاب ,

پژوهش فیلم مستندب ه مثابه تجربه دینی: مطالعه موردی مجموعه مستند جهانشهر ی ها

پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناختی جلد اول؛ ترجمه کتاب

the phenomenology of aesthetic experience

تالیف کتاب تفسیر فلسفی فیلم

 

لینک آخرین فعالیتهای میز