نشست «پدیدارشناسی در سینمای سابچاک» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، با سخنرانی علی‌نجات غلامی(مترجم و پژوهشگر پدیدارشناسی) توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار شد.

این نشست ناظر به کتاب «نشانی چشم: پدیدارشناسی تجربة سینمایی» که در میز تخصصی فلسفه و سینما ترجمه گردیده است، برگزار می‌شد. نشانی چشم یکی از محوری ترین آثار نویسنده معتبر خود به شمار می‌رود و با بهره‌گیری از پدیدارشناسی موریس مرلوپونتی، تلاش کرده است یکی از پخته‌ترین تفاسیر ممکن درباره سینما را ارائه دهد. سابچاک ترجیح می‌دهد به‌جای پذیرش فرآیند یک طرفه از ابژه به سوژه که مد‌نظر کسانی مانند کازه‌بیه است، بر الگویی دوجانبه تأکید کنند تا پدیدارشناسی بتواند راه تعاملی با نشانه‌شناسی نیز بیابد.
این تعامل نیازی به این ندارد که ما مفروضات زیادی را وارد فعالیت نظری خود کنیم. چراکه اساساً پدیدارشناسی با طرح مفهوم حیث التفاتی، خود چنین الگوی دو جانبه‌ای را بین ماهیت شئ و تجربة انسان، فراهم کرده است. او با تأسی به فلسفة مرلوپونتی معتقد است بین حس کردن جهان و بیان‌گری معنادار آن، رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار است و همین رابطه است که با تعمیم آن در سینما می‌توان به این رسید که بیننده در مواجهه با جهانی زنده در فیلم، همزمان هم ادراک‌کننده و هم بیانگر جهان فیلم است.
این نشست که صوت آن را در همین صفحه قابل دریافت است، چهارشنبه ۱۵ اسفندماه، به همت پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد.

صوت کامل سخنرانی علی نجات غلامی

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ