دومین نشست «مزاج و معماری» در پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. این نشست که با زیرعنوان «تئوریهای شخصیت شناسی بوم فرهنگی و ساخت فضا» همراه شده بود، یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه برگزار شد و عده‌ای از علاقه‌مندان در آن شرکت و تبادل‌نظر کردند. چکیده‌ای از مباحث طرح‌شده در این نشست در ادامه می‌آید.
نظام طبیعیات کهن که پایه بسیاری از کتب اصلی طب سنتی قرار دارد بطور دفعی و فی البداهه پدید نیامده است. هرچند پس از شکوفایی -در دوران متأخر- مورد بی توجهی قرار گرفت، می توان در دنیای غرب و با آغاز نهضت ترجمه -پس از رنسانس- پایه های شخصیت شناسی نوین را در نظام طبیعیات سنتی جستجو نمود. بویژه برخی تئوریها که علاوه بر شخصیت روانی به ریخت شناسی اندام بدن انسان می پردازند، تشابهات بیشتری به موضوع دارند. گرچه لازم است به تفاوت در پارادایم بنیادین و روشهای تحقیق در این دو نگرش توجه شود. در هر دو دیدگاه –طبیعیات سنتی و شخصیت شناسی جدید- نگرش کل نگر حاکم است، در این نگرش طبیعت، انسان، فرهنگ و تمدن در تعامل با هم پدید آمده است و معماری نیز به عنوان پدیده ای تمدنی در نظام تأثیرپذیری و تأثیرگذاری قرار خواهد گرفت. در این پژوهش ضمن دسته بندی نظریات سنتی و جدید و ارائه نسبت بین آنها با روش تحقیق ترکیبی به بررسی سه نمونه بوم فرهنگ در ایران پرداخته و تجلی ویژگی های شخصیت پایه هر بوم فرهنگ در ساخت فضا بویژه مصالح گزینی و طرح تزئینات آنها بیان شده است.
سلسله‌نشست‌های مزاج و معماری ذیل گروه حکمت هنر پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود و اساتید صاحب ایده در آنها به سخنرانی و طرح نظر خود می‌پردازند.

 

صوت کامل سخنرانی محمدرضا عطایی همدانی

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ