بررسی کتاب:
“سبک شناسی هنر انقلاب”
نوشته محمدرضا وحیدزاده

باحضور :
دکتر احمد تمیم داری
دکتر مرتضی حیدری
استاد حمید شکارسری

سه شنبه ۲۸فروردین

از ساعت 17/30

برگزار خواهد شد.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ