هشتمین نشست از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهنبه همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط گروه حکمت هنر  برگزار گردید. در این نشست مسعود هاشمی(دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد قزوین) به طرح مباحث پیرامون معماری و فضای حمام پرداختند.

صوت کامل این نشست در این صفحه قابل دسترسی است.

صوت کامل نشست

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ