اعضای هیئت علمی

این برگه در حال تکمیل است…

جدول روزهای حضور اعضای علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
میثم مهدیار

(معاون پژوهشی)

19-16 19-15 19-12 19-12 19-15
دکتر مجید سلیمانی ساسانی

(مدیر گروه مطالعات رسانه)

19-10   19-10   19-10
سید حسین شهرستانی

(مدیر گروه حکمت هنر)

17-11 17-11   17-11 17-11
دکتر سجاد صفارهرندی

(مدیر گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر)

17-10 17-10 17-10    
محمد پورکیانی

(مدیر گروه سیاستگذاری فرهنگی)

12-10 12-10 12-10 12-10 12-10
سید مهدی ناظمی

(مدیر میز فلسفه و سینما)