سلسله نشست های “مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن”

نشست اول: آموزش معماری یا پرورش معمار؟

با سخنرانی دکتر محمدرضا حاتمیان(عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان)

طبیعیات کهن نظام دانشی کل‌نگری است که تا پیش از سربرآوردن عالم مدرن و علوم جدید، مبنای شناخت و تبیین عالم مادی بود. در طبیعیات کهن آدمی و همه عالم پیرامونش به مدد مفاهیمی مانند ارکان و کیفیات مشترک و مزاج و طبع و اعتدال، به طریقی مشابه و متناظر یکدیگر شناخته می‌شدند. گستردگی و کل‌نگری این نظام تبیین سبب می‌شود بتوان آن را در علوم و فنون مختلف، از جمله معماری، به کار بست. معماری با آدمی و نسبتش با محیط و اشیای پیرامون و تصرف در آنها سروکار دارد. پس محتاج نظامی کل‌نگر برای سامان دادن به این نسبت است. محور این سلسله نشستها تحقیقاتی است که طبیعیات کهن و مفاهیم نهفته در آن را در ساحتی از معماری به کار بسته‌اند.

زمان: شنبه 13 بهمن ماه، از ساعت 16/30 تا 18.

تهران/انتهای خ سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی

www.rcica.ir

لینک کانال پژوهشکده در پیام رسانها:
@rcica
@rcica_ir

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ