اولین نشست «مزاج و معماری» در پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. این نشست که با زیرعنوان «آموزش معماری یا پرورش معمار؟» همراه شده بود، شنبه ۱۳ بهمن‌ماه برگزار شد و عده‌ای از علاقه‌مندان در آن شرکت و تبادل‌نظر کردند. چکیده‌ای از مباحث طرح‌شده در این نشست در ادامه می‌آید.
در بخش نخست ابتدا به بیان وضعیت آموزش معماری در ایران پرداخته شد و با نگاهی سنتی معماری و نظام آموزش دانشگاهی مورد مقایسة تطبیقی قرار گرفت. جمع‌بندی این بخش اشاره به ویژگی‌های وضعیت فعلی آموزش معماری در کشور ایران بود.
در بخش دوم با نگاهی گذرا به آسیب‌شناسی آموزش معماری پرداخته شد تا اهمیت جایگاه معمار در این مسیر مشخص گردد. در ادامه تأثیر ساختار بدنی-نفسانی انسان در حالت کلی و معمار در فعل معماری وی و آموزش- یادگیری آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرح مبنای نظری، یعنی تفاوت‌های فردی مبتنی بر نظریة مزاج در طب سنتی و بر اساس حکمت طبیعات به صورت کاملاً موجز و مختصر جهت ورود به شاکله اصلی گفتار بیان شد.
سلسله‌نشست‌های مزاج و معماری ذیل گروه حکمت هنر پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود و اساتید صاحب ایده در آنها به سخنرانی و طرح نظر خود می‌پردازند.

 

صوت کامل سخنرانی دکتر محمد رضا حاتمیان

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ