پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند؛ جلسات متن خوانی کتاب “آزادی و دولت فرزانگی: نامه هایی در تربیت زیباشناختی انسان” اثر فردریش شیلر

این جلسات با ارائه دکتر میثم سفید خوش، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ