نخستین رویداد «حکمرانی در فضای مجازی» مقدمه‌ای بر مطالعه توصیفی،راهبردی و سیاسی اینستاگرام» برگزار شد

نخستین رویداد «حکمرانی در فضای مجازی» مقدمه‌ای بر مطالعه توصیفی،راهبردی و سیاسی اینستاگرام» به همت خانه اندیشه‌ورزان در 24 مردادماه 1400 و با حضور آقایان مجید سلیمانی هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه ت...

نخستین رویداد «حکمرانی در فضای مجازی» مقدمه‌ای بر مطالعه توصیفی،راهبردی و سیاسی اینستاگرام» برگزار شد
آخرین مطالب